Батьківська рада

Батьківський комітет закладу дошкільної освіти

             Згідно до закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Статуту закладу дошкільної освіти», "Положення про раду закладу дошкільної освіти", з  метою   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процессу, об'єднання зусиль педагогічного  колективу, батьків та  громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процессу, формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом, розширення колегіальних форм управління навчальним закладом у дошкільній установі кожного року на загальних зборах трудового колективу та батьків, або осіб, що їх замінюють, обирається рада дошкільного навчального закладу.

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 07.05.015 № 93  "Про скликання Міського форуму батьківської громадськості «Про розвиток державно-суспільної моделі в системі освіти міста» представником батьківської громадськості району від дошкільного навчального закладу № 66 обраноБондарцову Вікторію Іванівну - голову ради закладу.

Положення про міську батьківську раду.

Положення про районну батьківську раду.

 

                                                                                       
                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                        протоколом загальних зборів
                                                                                                   членів колективу та батьків або осіб,
                                                                                                      які їх замінюють комунального закладу
                                                                                              “Дошкільний навчальний заклад    
                                                                           (ясла-садок) № 66 
                                                                               Харківської міської ради
                                                                          від 28.08.2016 № 2
 
ПОЛОЖЕННЯ
про батьківські комітети

«Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 66 Харківської міської ради»

1. Загальні положення

1) Положення про батьківські комітети груп  дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 66 Харківської міської ради (далі – комітети груп) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі - заклад).

2) Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

3) У своїй діяльності комітет керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти таміжнародним законодавством з прав дитини.

4) Рішення про заснування комітету групи та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп.

5) Легалізація (офіційне визнання) комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

6) Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

1) Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2) Основним завданням діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

·           збереження та зміцнення здоров’я дітей;

·           формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

·           виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·           утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·           розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

·           всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

·           залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

·           організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

·           вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

·           сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

3) Основними принципами діяльності комітету є:

·           законність;

·           гласність;

·           колегіальність;

·           толерантність;

·           виборність;

·           організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

·           підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківських комітетів груп

1) Комітети груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи і діє від їх імені.

2) Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу.

3) Комітети груп закладу рекомендують та надають своїх представників до складу  ради закладу.

4) З числа делегатів батьківських комітетів груп обирається представник (голова)  батьківської ради до районної батьківської ради на засіданні ради закладу або загальних зборах колективу та батьків, строк  його повноважень також визначається загальними зборами або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад ради закладу входить не менше одного представника.

5) Представником від батьківських комітетів груп закладу у районній або міській батьківській раді може бути голова ради закладу або інший член батьківського комітету однієї з груп, який входить до складу ради закладу.

5) У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

6) Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківських комітетів

1) Збори батьків дітей, які формують группу, проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.

2) Представники комітетів груп, які входять до складу ради закладу, у разі необхідності можуть скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

3) У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи.

4) Рішення зборів батьківських комітетів груп доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

5) Комітети груп планують свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

6) При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету групи питання вирішуються радою закладу, у разі недосягнення згоди - районним управлінням освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом цього закладу.

7) Комітети можуть звітувати про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують групу - в день виборів нового складу комітетів, випускних груп - у травні, наприкінці навчального року. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

8) Секретар батьківського комітету групи веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

9) Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки комітетів

1)  Комітети  мають  право:

·       брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

·       встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

·       сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

·       вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради, за нявності піклувальної ради) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

·       звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

·       за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

·       скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

·       створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

·       надавати пропозиції директору (завідувачу) закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

·       сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

·       сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

·       брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

·       сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

2) Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3) Комітети  зобов’язані:

·       виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету батьківської ради групи, радою закладу;

·       вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

·       надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача закладу або відповідного органу управління освітою;

·       у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

·       звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

4) Голова комітету закладу(представник від закладу в складі районної батьківської ради) є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5) Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення

1) Комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.           
Голова батьківського комітету закладу — Бондарцова В.І., тел. 0997562057

 

Діяльність Районної батьківської ради Київського району

 

АКТИВ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника

Заклад освіти, який представляє учасник 

Електронна пошта

Голова Районної батьківської ради

  1. 1.

Баракат Олеся Олександрівна

ХСШ № 17

[email protected]

Члени районної батьківської ради

  1. 2.

Кадуцька Оксана Валеріївна

ХГ № 172

[email protected]

  1. 3.

Залозна Світлана Павлівна

ХЗОШ №100 [email protected]
  1. 4.

Скорикова Ольга Валеріївна

ЗДО №136 [email protected]
5. Губіна Олена Семенівна                  ЗДО № 395                [email protected]